NAMI JUJI JIME

Etranglement croisé


GYAKU JUJI JIME

Etranglement croisé paumes vers le haut


KATA JUJI JIME

Etranglement en croix mains opposées


HADAKA JIME

Etranglement à mains nues


OKURI ERI JIME

Etranglement avec les deux revers


KATAHA JIME

Etranglement en contrôlant un côté


KATATE JIME

Etranglement avec une main


RYOTE JIME

Etranglement à deux mains


SODE GURUMA JIME

Etranglement par enroulement du revers


TSUKKOMI JIME

Etranglement en poussant avec une main


SANKAKU JIME

Etranglement en triangle